Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor ‘Kalligrafie Atelier Amsterdam’ en haar cursisten en de deelnemers aan haar activiteiten.
De overeenkomst heeft betrekking op de cursussen, workshops correspondentiecursus  of specials die vermeld staan op de website www.kalligrafie-atelier-amsterdam.nl.

Aanmelding en plaatsing
De ontvangst van de betaling bij Kalligrafie Atelier Amsterdam geldt als inschrijving.
De bevestiging van de betaling is het bewijs van deelname. Toewijzing van een plaats gaat op volgorde van binnenkomst van betaling, tot het maximum aantal deelnemers bereikt is.
Kalligrafie Atelier Amsterdam bepaalt het maximaal aantal deelnemers per activiteit. Wanneer het maximum aantal deelnemers voor een cursus of activiteit is bereikt, worden er geen deelnemers meer toegelaten.

Prijzen
Alle prijzen staan vermeld op de website www. kalligrafie-atelier-amsterdam.nl. De prijzen van workshops, cursussen en andere activiteiten zijn (tenzij anders vermeld) inclusief 21% btw. Bij het reserveren van een cursus of workshop is de prijs, vermeld op de website op het moment van betalen via IDEAL, bepalend. Herkenbare fouten zijn uitgezonderd.

Wijze van betaling
Betaling geschiedt door middel van IDEAL, direct bij de inschrijving voor de cursus, workshop of ander evenement. Tijdens de eerste les ontvangt u een factuur voor uw eigen administratie.

Annulering van de aanmelding door de deelnemer
U heeft het recht om binnen 14 dagen na betaling de aanmelding kosteloos te annuleren. Uitgezonderd de correspondentie cursussen, aangezien deze onmiddellijk ingaan.
Alle data van de cursussen en workshops zijn ruim van tevoren bekend. Mocht u verhinderd zijn, dan zal Maria Links zorgen dat u de gemiste les alsnog op papier ontvangt, mits u zich voorafgaand aan de les heeft afgemeld. Verzuim of voortijdige beëindiging door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Restitutieregeling
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus/workshop en bent u Kalligrafie Atelier Amsterdam het volledige cursusgeld verschuldigd.
U hebt het recht om binnen 14 dagen na aanmelding uw inschrijving kosteloos te annuleren.
Na deze 14 dagen geldt het volgende:
Bij annulering van de activiteit tot drie weken voor aanvang, vindt teruggave van het betaalde bedrag plaats, met inhouding van € 25,- administratiekosten. Uitgezonderd de correspondentie cursussen.

Bij annulering van de activiteit drie weken voor aanvang of nog later, blijft het gehele bedrag verschuldigd.
Als de cursus eenmaal is begonnen, dan vervalt voor de deelnemer die de cursus staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel.
Het is mogelijk om na overleg iemand anders in uw plaats te laten deelnemen als u zelf niet kunt komen. Indien mogelijk ontvangen wij graag de naam van deze persoon vóór aanvang van de les via info@kalligrafie-atelier-amsterdam.nl
Een verzoek tot teruggave van de reeds betaalde workshop- of cursusbijdrage moet schriftelijk, met opgaaf van redenen, worden ingediend bij Kalligrafie Atelier Amsterdam. Dit moet zowel per brief als per mail.
Schriftelijk: Da Costastraat 13 H 1053 XZ Amsterdam
Per mail: info@kalligrafie-atelier-amsterdam.nl

Annulering door Kalligrafie Atelier Amsterdam
Bij onvoldoende belangstelling heeft Kalligrafie Atelier Amsterdam het recht om de cursus, workshop, of special te annuleren. Kalligrafie Atelier Amsterdam zal, waar mogelijk, ingeschreven deelnemers tijdig berichten. Binnen twee weken na dagtekening wordt het betaalde cursusbedrag op de rekening teruggestort.
Kalligrafie Atelier Amsterdam heeft tevens het recht bij onvoorziene omstandigheden tussentijds de cursusplek, de cursusdata en/of -tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van de deelnemers. Wanneer er lessen uitvallen, heeft Kalligrafie Atelier Amsterdam geen andere verplichting dan het organiseren van inhaal- c.q. vervangingslessen.

Aansprakelijkheid
Kalligrafie Atelier Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens door Kalligrafie Atelier Amsterdam georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Gegevensbeheer
Alle persoonsgegevens die wij van onze deelnemers ontvangen, worden door Kalligrafie Atelier Amsterdam opgeslagen in een klantenbestand. Kalligrafie Atelier Amsterdam verwerkt deze gegevens om deelnemers te informeren over hun cursus/workshop. Kalligrafie Atelier Amsterdam houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet zonder toestemming verstrekken aan derden.

Overige voorwaarden
Alle door Kalligrafie Atelier Amsterdam gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van type-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door Kalligrafie Atelier Amsterdam worden aangepast.

KVK:34 244 613 / BTWnr: 1228.14.447.B.01